Start Kyūri no Shōyu Zuke – eingelegte Gurke Kyūri no Shōyu Zuke1

Kyūri no Shōyu Zuke1

Kyūri no Shōyu Zuke2