Start Nimono Daikon no amazuzuke

Daikon no amazuzuke

Daikon hoajozuke
Dashi (Ichiban + Niban)