Start Nimono – Geköcheltes Gemüse Tori no Shioyaki

Tori no Shioyaki

Tori Kara (Karaage)
Toriniku to konsai no iri ni